Nagoya Sky
เ’c–@l@“๚–{Œ๊‹ณˆ็U‹ป‹ฆ‰๏@”F’่Z
–ผ@Œร@‰ฎ@SKY@“๚@–{@Œ๊@Šw@Z
NAGOYA SKY JAPANESE LANGUAGE SCHOOL
Nagoya SkyJapanese
 
 
Bulletin BoardTeachers


matsui

Principal/ Director
Kazuyoshi Matsui

Hello everyone, this is Matsui. I think it is difficult to live in Japan apart from you town, your family and your friends. Also it is difficult to study Japanese for you because it is very different from your own language.
But you will be able to make many foreign friends and will be grown after studying Japanese. I am glad to support you. Let's enjoy studying together.


Head Teacher Ayumi Mitsuoka

  You are probably thinking that want to do something in Jpaan.
 Want to meet Japanese people, want to speak Japanese and want to know about Japan.
Please do everything.
 Let's take your first step in our school.
I am looking foward to seeing you.

fukuhara


Class teacher Natsumi Fukuhara

SKY is not so big scale school, but that's why we are able to keep our eyes on all the students. Sometimes students find difficulty when they are staying in Japan but we can recognise their change quickly.
You will notice that your Japanese skill and also your mental are grown step by step when you are in SKY, For your successful future, you need not only our support but also you need your effort to reach your aim. Don't lose your dream. Let's achieve your dream together.

fujita


Class teacher@Natsuki Fujita

  What kind of dream do you have? Some
may want to study in Universities or
vocational schools, work in companies or
be an entrepreneur. Our goal is to assist
everyone's life purposes.
 To start your journey, Nagoya SKY
Japanese language school will be the
first step. Learning about Japan and its
life standards through studying Japanese
is a valuable aspect. Courage and effort
is the key to your success. Let us be a
a part of your journey to fulfill your dreams.


Class teacher Jyun Tsukidate

  Living abroad is one of the challenging part in our lives, however, there are many things to learn.
  There are various of nationalities who study in our school for their dreams to come true.
  What is your dream?
  Let us assist you to make your future goals come true.
  I am looking forward to seeing you in Nagoya SKY Japanese language school.


Class teacher Mayumi Morita

  Japan is not a huge country, however, there are many places for sightseeing, world heritages, foods etc. I would like everyone to learn Japanese culture and history while studying Japanese and  use them in the near future. Also, please share all of the knowledge and experiences to your fellow students who live in Japan.
   Living in Japan may be challenging but hopefully we could achieve your dreams together.


Class teacher Yui Nishio

   Living and studying for the first time in Japan may not be easy, however, once you get to used speaking in Japanese or understaning the language will bring you excitement and even opening new doors for new things.
  SKY Japanese language school have teachers who will help students in need, also fellow students to study with.
  Let us assist you to do your best to achieve your goals.


Student councelor/ Admission officer
Katsuyoshi Hosokawa

 Living abroad takes a lot of confidence which is not easy especially to students.  I had the same experience when I came to Japan few years ago. I started Japanese from blank (zero) and it was hard for me but since I have this strong will of becoming an English teacher, I strived to study until I succeeded in gaining my Bachelor's degree in Japan. Currently, I work in Nagoya SKY Japanese language school admission office for international students.  I am here to fully support, back up students and also willing to share my experiences and knowledges.


Student councelor/ Admission officer
Mone Ikeda

  Studying abroad for the first time feels anxious and exciting, however, the experiences of living in a new place, learning Japanese will be a good stead in your future.
  When I was your age, I have also lived abroad twice.
  There are many experienced trachers in Nagoya SKY.
  You can always ask us if you have problems in studying or living.
  We are always supporting you.

ชTop of this page

–฿‚้

 

 

Copyright(C) 2006 NAGOYA SKY JAPANESE LANGUAGE SCHOOL All rights reserved